V sobotu 26.6.2010 ve 14:00 se uskutečnila v Adventním domě přednáška Ing. Jaroslava Stejskala, vězeňského kaplana z Ostravy, o práci duchovních ve věznicích. Jaroslav Stejskal, který pracuje jako vězeňský kaplan, nejprve porovnal situaci křesťanů v průběhu dvou tisíciletí křesťanských dějin. Pokud se křesťané do vězení dostávali v prvních stoletích po Kristu, tak především jako ti, kdo byli perzekuovaní, protože odmítli nějakou pohanskou náboženskou praktiku anebo nějaké nemorální jednání. V dalších stoletích byli vězněni zase jenom pro svoji věrnost evangeliu nebo proto, že vlastnili či opisovali Bibli. Dnešní situace je úplně jiná,

protože dnes jsou křesťané zváni do věznic, aby pracovali s těmi odsouzenými, kteří si to přejí. Sdílejí se s nimi o svoji víru, slouží jako „psychologové“ a zprostředkovávají jim přípravu pro život na svobodě. Cílem této křesťanské služby je, aby se tito odsouzení již do vězení nevrátili, když budou propuštěni na svobodu. Člověku, který nikdy nebyl odsouzen, může takový cíl připadat lehký k dosažení. Že se nejedná o snadný cíl si uvědomíme, pokud se něco dozvíme o společenském prostředí, myšlenkovém a „kulturním“ zázemí recidivistů. Mnohdy se jedná o lidi, kteří v dětství byli trestáni za to, že málo nakradli. V současné době si ve věznicích v ČR odpykává trest asi 22 tisíc lidí. Věznice jsou naplněny na 117%, někde i na 130%.

Vězeňská duchovenská péče (VDP) je nadkonfesijním dobrovolným sdružením křesťanů – duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a ústavech ČR. Působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví a spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních.

Vězeňská duchovenská služba (VDS) je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovil výkonný výbor VDP souhlas. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou členy VDP  a patří do deseti různých církví. Působí ve 23 věznicích a vazebních věznicích.

Poselství této přednášky pro nás, kteří nejsme ve vězení, je nejlépe vyjádřeno v Bibli v dopise Židům 13:3  „Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.“