Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031510.doc) zveřejnil následující údaje o pohybu obyvatel. V roce 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 39,3 tisíce na 10 506,8 tisíce. Oproti roku 2008 bylo méně rozvodů (o 2,2 tisíce), živě narozených dětí (o 1,2 tisíce) a potratů (o 0,9 tisíce), ale výrazně se snížil především počet sňatků (o 4,6 tisíce).V roce 2009 se v České republice živě narodilo 118,3 tisíce dětí, o 1,2 tisíce méně v předchozím roce. Současná vlna zvýšené porodnosti tak zřejmě dosáhla svého vrcholu v roce 2008. Od minima z roku 1999 nepřetržitě rostoucí úroveň plodnosti v loňském roce stagnovala, resp. se nepatrně snížila: průměrný počet dětí narozených jedné ženě klesl z 1,50 na 1,49. V roce 2009 však dále, i když méně výrazně než v předchozích letech, pokračoval trend posunu mateřství do pozdějšího věku. Průměrný věk žen při narození prvního dítěte se zvýšil na 27,4 roku, průměrný věk žen při porodu bez ohledu na pořadí dítěte na 29,4 roku. Mimo manželství se v roce 2009 narodilo 46,0 tisíce dětí, což znamenalo další zvýšení podílu dětí narozených nevdaným ženám. V roce 2009 se tak mimo manželství narodilo celkem 38,8 % všech živě narozených dětí, když v roce 2008 to bylo o 2,5 procentního bodu méně. Dětí s jiným státním občanstvím než českým se v loňském roce narodilo 3,1 tisíce, tj. 2,6 % úhrnu. Tento podíl v posledních letech pomalu stoupá (např. 2,2 % v roce 2008, 1,5 % v roce 2005).

V roce 2009 zemřelo 107,4 tisíce osob, což bylo 2,5 tisíce více než v roce 2008. Pro muže vzrostla v loňském roce naděje dožití při narození o dvě desetiny roku na 74,2 let, pro ženy zůstala na úrovni roku 2008, tedy na 80,1 letech. Počet zemřelých kojenců i kojenecká úmrtnost byly v uplynulém roce nepatrně vyšší než o rok dříve: před dosažením jednoho roku věku zemřelo v roce 2009 celkem 341 dětí (338 v roce 2008), úroveň kojenecké úmrtnosti vzrostla na 2,9 zemřelých kojenců na 1000 živě narozených dětí (2,8 v roce 2008). Nižší než v roce 2008 byla však úmrtnost novorozenecká, tj. úmrtnost dětí do 28 dnů od narození.

V roce 2009 bylo uzavřeno celkem 47,9 tisíce sňatků, což bylo o 4,6 tisíce méně než v roce předchozím. Je to nejnižší počet uzavřených manželství od roku 1918. Pokles zájmu o vstup do manželství v loňském roce se projevil zejména mezi svobodnými: při zachování úrovně sňatečnosti z roku 2009 by před dosažením 50 let věku vstoupilo do manželství pouze 56 % svobodných mužů a 63 % svobodných žen, když v roce 2008 to bylo 60, resp. 66 %. Na 31,9 let pro muže a 29,2 let pro ženy se v loňském roce zvýšil průměrný věk při prvním sňatku. Oproti roku 2008 se jednalo o zvýšení o 0,5 resp. 0,4 roku. Ve srovnání s rokem 2008 byla loni nižší i sňatečnost rozvedených. Další manželství by podle předběžných údajů nyní uzavřelo 40 % rozvedených mužů a 39 % rozvedených žen.

V roce 2009 bylo rozvedeno 29,1 tisíce manželství, což byl počet o 2,2 tisíce nižší než v roce 2008. Nižší byla také míra rozvodovosti: podíl manželství končících rozvodem se snížil z rekordních 50 % dosažených v roce 2008 na 47 % pro rok 2009. Nejvyšší míra rozvodovosti se v roce 2009 vyskytovala po 2 až 4 dokončených letech od uzavření manželství a manželství do svého zániku rozvodem trvalo průměrně 12,5 roku. Průměrný věk rozvádějícího se muže v roce 2009 byl 41,8 roku, ženy 39,0 roku.

Potratů bylo v roce 2009 registrováno 40,5 tisíce, o 918 méně než o rok dříve, a to zejména díky nižšímu počtu provedených umělých přerušení těhotenství. Těch bylo oproti roku 2008 evidováno o 1,1 tisíce méně (celkem 24,6 tisíce). Po dvou letech stagnace se tak počty interrupcí opět snížily. Rovněž po dvou letech přerušení klesajícího trendu se v roce 2009 snížil, byť jen velmi mírně, i průměrný počet interrupcí připadajících na jednu ženu (z 0,34 na 0,33). Méně bylo v loňském roce také ukončení mimoděložních těhotenství, naopak samovolných potratů bylo oproti roku 2008 více (o 356).