V průběhu lidských dějin se lidé potřebovali vyrovnat s nesmyslností lidského života, když stáli tváří v tvář smrti. Lidská touha po životě, životní vitalita rostoucího a sílícího dítěte je v nepochopitelném protikladu se stárnutím a umíráním. V drtivé většině řešení tohoto protikladu života a smrti převládla představa, že lidská bytost má nějakou nehmotnou část zvanou duši a že tato část při smrti nezaniká, ale dále vědomě existuje. A více či méně se může zapojovat do dění na tomto světě. Z doby starověkého Řecka je uváděn Platónův koncept jako prototyp takového uvažování. V křesťanském myšlení se takové pojetí všeobecně rozšířilo právě pod vlivem řecké filozofie. Můžeme říct, že je to s podivem, protože pokud se v Bibli hovoří o smrti a naději po smrti, tak je smrt přirovnávána ke spánku a nadějí pro zemřelého je vzkříšení (probuzení) k novému životu (J 11,11-14).

K tomuto konceptu z Bible jsem se setkal s různým nepochopením. Jedna námitka říká, že když by vyhasla mysl (vědomí) člověka, tak prý by nemohla být obnovena. A kde prý by byly uchované ty struktury lidské mysli? A jak by mohlo být tělo člověka obnovené z přesně těch atomů, ze kterých se skládal před svou smrtí, když tyto atomy dále posloužily k vytvoření dalších těl rostlin nebo jiných živočichů? V dnešní době informatiky mi takové otázky připadají opravdu nemístné. Pokud jsem správně pochopil, jak o stavu člověka po smrti a vzkříšení hovoří Bible, tak osobní počítač považuji za nejlepší ilustraci vysvětlení smrti, vzkříšení a uchování identity člověka.

K tomu, aby počítač „ožil“ potřebujeme tři nezbytné složky hardware (tělo), software (duše), elektřinu (duch). Nechci se přít o používání slovíček duch a duše. Tuto otázku nechám teologům. Ale je zásadní rozdíl mezi myslí člověka (softwarem) a životem (elektřinou), který když z lidského těla vyprchá (je zastaven přívod elektřiny), tak je člověk mrtvý a nic neví. Protože software může v počítači dělat záznamy a „myslet“ jenom pokud je živý tzn. pod proudem (to je v plném souladu s vyjádřeními v Bibli, že „mrtví nic neví“ – nepřemýšlejí / Kaz 9,15; Ž 115,17). Takže vypnutí PC = smrt, zapnutí PC = vzkříšení, „repasování“ PC = vytvoření těla úplně z jiných součástek, ale schopných fungovat s původním softwarem. Není vyloučen i nějaký upgrade původního software, protože popis v 1 Kor 15 kap. (1 Kor 15,35 – 53) vyjadřuje kvalitativní změnu u vzkříšených vykoupených oproti jejich původnímu organizmu. A z onoho popisu nemůžeme jednoznačně tvrdit, zda se bude jednat jenom o upgrade hardwaru nebo i softwaru. Jisté je jenom to, že původní software si uchová vlastnosti (identitu), které měl v původním PC (Job 19,25-27). U vzkříšených je jisté, že nebude použit původní hardware, proto slovo „repasovaný“ je v uvozovkách, myslíme tím především schopnost fungování původního softwaru na nových strojích (hardwaru). Uchování softwaru není ani závislé na uchování harddisku. Boží mysl má nesrovnatelně větší kapacitu než všechny mysli všech lidí, kteří kdy na světě žili. Proto jde jenom o to, aby si Bůh nakopíroval software kteréhokoliv člověka při jeho smrti do složky na svém harddisku (ve své mysli) s nadepsáním jeho jména. A při vzkříšení kdy bude z nebeských skladů distribuován hardware úplně nové třídy, půjde jenom o překopírování uložených složek s původními operačními systémy (vědomým identity) na harddisky nových počítačů. Mě jako uživatele nezajímá, jak programátor a technik koordinují svoji práci. Pro mě je důležité, že reklama firmy je pravdivá a když sednu k upgrade-ovanému PC, zapnu vypínač (vzkřísím jej), tak budu mile překvapen, že funguje ještě lépe, než servisní firma slibovala. Manažer nebeské počítačové firmy říká, že nebude ani jeden ze zákazníků, kteří se na něj spolehnou, který by byl s jeho službami nespokojen.

Uvedené přirovnání nám může pomoci pochopit i některá vyjádření v Bibli. Někdy hovoříme „ty Windowsy běhají dobře nebo špatně“. Přitom zdůrazňujeme software. Jindy hovoříme o stroji nebo počítači, čímž zdůrazňujeme hardware. Ale někdy hovoříme, že napětí v síti nám kolísá a počítač blbne. Ale vždycky myslíme na fungování zapnutého počítače, kde všechny tři složky musí, třebas i s nějakým omezením, pracovat. Pokud přestane fungovat software, tak počítač žije, ale je v komatu (nemyslí). Porucha větráku zapříčiní spálení životně důležitých součástek hardwaru – infarkt. Vypnutí přívodu elektřiny, tomu u člověka říkáme – zemřel stářím.

JAS

Citace z Bible:

Jan 11:11 To pověděl a dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“12  Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, uzdraví se.“13  Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. 14  Tehdy jim Ježíš řekl: „Lazar umřel.

1 Korintským 15:35 Ale někdo snad řekne: „Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?“ 36  Jaká pošetilost! To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. 37  A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny…. 42  Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 43  Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 44  Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní…50  Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. 51  Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52  naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 53  Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.

Jób 19:25-27 Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mém nitru.